Alkalmassági követelmény módosítása

Kérdés: Miért jelent problémát az, ha az ajánlatkérő az alkalmasságot "lazítja", az alkalmassági követelményeket módosítja? (A Hatóság 89/2021. határozatához kapcsolódik a kérdésünk.)
Részlet a válaszából: […] ...érintett 89/2021. számú döntőbizottsági határozatban a hivatalból történő kezdeményező álláspontja szerint az ajánlatkérő által feladott korrigendum nem állt összhangban a Kbt. 55. § (6) bekezdésével, mivel a végrehajtott változtatás, az előírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Kiszállító státusza közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ajánlattevők vagyunk, szerződéseink szerint partnereink a telephelyükre leszállítva kapják cégünktől az eszközöket. A szerződés teljesítéséhez nagy részben a Magyar Posta szolgáltatását vesszük igénybe, amely a helyszínekre napi rendszerességgel kiszállítja a feladott csomagokat. Ebben az esetben a Magyar Posta alvállalkozónkká válik? Be kell jelentenünk az eljárásban, vagy valamelyik kivételbe beleszámítható?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 3. §-ának 2. pontja értelmében az alvállalkozói definíció az alábbiak szerint szól:Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 4.

Bbontás időpontjának meghatározása

Kérdés: A bontás időpontjának feltétlenül meg kell egyeznie az ajánlatok benyújtásának határidejével?
Részlet a válaszából: […] ...Ez azonban nem irányelvi előírás, ezért több európai országban engedik az eltérést, melynek következtében lehetőség van a postán feladott ajánlatok "bevárására" és a bontás későbbi megtartására. Mindez jogbizonytalanságot keletkeztet, melyet a magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Jogorvoslati határidők értelmezése

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy a Kbt. 137. §-ának (3) bekezdésében említett 90 napos (objektív) határidő hogyan értelmezendő? Milyen esetben van lehetőség a 15, illetve a 10 napos határidő túllépésére?
Részlet a válaszából: […] ...kézhezvételének, vagy dokumentáció esetében annak rendelkezésre bocsátásának napját; az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételétől számított tizenötödik napot; a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 7.

Új eljárás kiírása érvényben lévő szerződés ajánlatkérő általi teljesítésének hiányában

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárás útján kiírt szerződésünk hamarosan lejár, ezért az ajánlatkérő ismételten kiírta a szolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési pályázatot. Van-e erre lehetősége az ajánlatkérőnek abban az esetben, ha a még érvényben lévő szerződés ellenértékének kifizetésével is több hónap elmaradásban van?
Részlet a válaszából: […] ...többletjogokat a korábbi nyertes ajánlattevő számára, illetve nem igazolja az ajánlatkérő számára sem a közbeszerzés hiányában feladott, jogszerűtlen megrendeléseket. A korábbi nyertes ajánlattevő kompenzálása a korábbi fizetések elmaradásának későbbi,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Kommunikáció postai úton közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a Kbt. 122. § (7) bekezdésének a) pontja alapján építési beruházás tárgyában. A felhívással megkeresett négy ajánlattevő mindegyike adott be ajánlatot. Az ajánlattevők közül három rendelkezik faxelérhetőséggel, a negyedik csak e-mail címet adott meg, faxelérhetősége nincs (ez tapasztalataink szerint ma már egyre ritkább, de kisebb cégeknél még előfordul). A Kbt. 2. §-ának (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára. A Kbt. 35. § (1) bekezdésében leírtak szerint az ajánlatkérő és az ajánlattevő között minden kommunikáció írásban történik. A (2) bekezdés szerint az írásbeli nyilatkozatok teljesíthetőek: a) az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján; b) faxon; c) elektronikus úton. A (4) bekezdés alapján a (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában. Az (5) bekezdés szerint a Kbt. alapján előírt tájékoztatásra vagy információ kérésére postai kézbesítés csak kivételesen és indokolt esetben vehető igénybe. A negyedik ajánlattevő részére történő iratmegküldés nem lehetséges faxon (nem rendelkezik faxszal) vagy elektronikus úton (az ajánlatkérő nem rendelkezik az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 2. § 15. pontjában meghatározott fokozott – vagy attól magasabb – biztonságú elektronikus aláírással). Az ajánlattevővel postai úton történő kommunikáció jelen esetben álláspontunk szerint indokolt, ezzel azonban sérül az ajánlattevők esélyegyenlősége, hiszen az ajánlattevő – a másik három ajánlattevővel ellentétben – esetleg csak több nappal később kapja meg a kiküldött iratokat. Ezt véleményünk szerint csak azzal kerülhetjük ki, ha minden ajánlattevő részére postai úton küldjük meg az iratokat – ez viszont komoly időveszteséget jelent az eljárás szempontjából, illetve a küldemények esetleges postai elvesztése miatt kockázatot is. Az eljárás során felvett jegyzőkönyvek, a hiánypótlási felhívás(ok), és az egyéb, az eljárás során keletkezett, az ajánlattevőknek eljuttatandó dokumentumok kiküldése során a fentebb vázolt helyzetben hogyan valósítható meg a Kbt. hivatkozott rendelkezéseinek és alapelvének betartása? Hogyan történhet minden szempontból jogszerűen a dokumentumok megküldése az ajánlattevők részére?
Részlet a válaszából: […] ...kinyomtatható irat általánosan ismert. A döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő által e célból benyújtott irat csupán a feladó, a címzettek, a tárgy és dátum adatokat tartalmazza, azonban nem állapítható meg, hogy az számítógépes levelezési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 21.

Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontjának értelmezése

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő "az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettő évet"? Ez azt jelenti, hogy nem lehet előírni olyan feltételt, hogy "számláján a banki nyilatkozat kiállítását megelőző x hónapban" volt-e sorban állás? A feltétel meghatározásánál mindenképpen az ajánlati felhívás feladásának időpontjához kell viszonyítanunk? (Hiszen a nyilatkozat lehet, hogy későbbi dátumú, mint az ajánlati felhívás feladásának időpontja.)
Részlet a válaszából: […] ...két évet. Következésképpen jogszerűtlen lenne,ha a felhívás feladását megelőző két évet írnák elő, mert ebben az esetben a2011-ben feladott felhívás alapján 2009-2010-re vonatkozna az előírás, melyszigorúbb, mint a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Jogorvoslati szabályok változása

Kérdés: Változtak-e a Kbt. utóbbi módosításával a jogorvoslatra vonatkozó szabályok?
Részlet a válaszából: […] ...időpontjának meghatározásais változott 2010. szeptember 15-étől, az alábbiak szerint:– az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetményesetében a hirdetmény közzétételétől számított 15. nap,– az iratbetekintés napja, ha a kérelmező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Eljárás az eredményhirdetésről szóló tájékoztatás KÉ-ből kimaradása esetén

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha egy lezárult eljárásunk tekintetében a "Tájékoztató az eredményhirdetésről" nem található a Közbeszerzési Értesítőben, viszont a "Tájékoztató a szerződés teljesítéséről" című hirdetményben meg kell jelölni az eredményhirdetést tartalmazó hirdetményt és közzétételének napját? (Bizonyítani tudjuk, hogy a lebonyolító 2009. 02. 06-án feladta a hirdetményt.)
Részlet a válaszából: […] ...bármilyen hirdetmény nem jelenik meg, egészenaddig, amíg ez egyértelműen nem a KT hirdetményfeladó rendszerének hibája, azajánlatkérő a felelős. Javasoljuk, hogy a hirdetményfeladással kapcsolatbankezdeményezzenek egyeztetést, mert így valóban nem fogják...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Érvénytelenség elvárt árbevétel hiánya miatt

Kérdés: Jogszerű-e, ha az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot akkor, ha ajánlattevő éves árbevétele az ajánlattétel évét megelőző 3 év mindegyikében sem ér el egy bizonyos összeget? (Az összeg meglehetősen magas.)
Részlet a válaszából: […] ...a hirdetmény közzétételét, közvetlen felhívás esetében afelhívás megküldését;– az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetményesetében a hirdetmény közzétételét;– a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzésesetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.
1
2
3
5