Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott ingatlan tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Önkormányzat ingatlanvásárlása

Kérdés: Ha az önkormányzat venni akar egy 300 M Ft értékű ingatlant, az nem közbeszerzés-köteles az új szabályok szerint, mert a kivételek között van az ingatlan, ugye?
Részlet a válaszból: […](2) bekezdésben az árubeszerzés keretében a Kbt. hatálya alá emeli az ingatlan tulajdonjogának megszerzését. Az előzőekben említett jogszabályhely szerint az árubeszerzésre a közbeszerzési törvény 24. §-át kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy árubeszerzésnek minősül az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése is az ajánlatkérő részéről. 2009. április 1-jétől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1947
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Ingatlaneladás nemzeti rezsimben

Kérdés: Az ingatlan eladása a nemzeti rezsimben meghatározottak értelmében közbeszerzés-kötelesnek minősül-e?
Részlet a válaszból: […]meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából megadott tárgyú és értékű beszerzéseket kívánnak beszerezni. Ebben a megfogalmazásban is egyértelmű a beszerzésre utalás, amely ingatlan eladása esetében nem valósul meg, azaz függetlenül
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1371
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló eljárás

Kérdés: 28 millió forint becsült értékű ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatnunk, ha igen, akkor azt milyen eljárási rezsimben tegyük meg, és milyen beszerzési tárgynak minősítve (szolgáltatás vagy árubeszerzés) - tekintettel arra is, hogy szolgáltatásként már meghaladtuk a nemzeti értékhatárt, míg árubeszerzésként még nem értük el a nemzeti értékhatárt?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. A Kbt. 29. §-a a következő rendelkezéseket tartalmazza. A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárást nem kell alkalmazni - az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésre, amelynek vonatkozásában az Országgyűlés illetékes bizottsága e törvény alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott; - a védelem terén az ország alapvető biztonsági érdekeit érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk (fegyverek, lőszerek, hadianyagok) beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére, összhangban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 296. cikkével; - nemzetközi szerződésben, illetőleg nemzetközi egyetértési vagy együttműködési megállapodásban meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre, ha a szerződés, illetőleg a megállapodás csapatok (katonai erők) állomásoztatására, átvonulására, alkalmazására vonatkozik, ideértve hadműveleti területre kihelyezésre (áthelyezésre) kerülő egységek esetében a kihelyezés (áthelyezés) megvalósításával összefüggő beszerzéseket is; - nemzetközi szerződésben meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre, ha az Európai Unión kívüli állammal kötött szerződés projekt közös megvalósításával, illetőleg hasznosításával összefüggő beszerzésre vonatkozik; - nemzetközi szervezet által meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre; - olyan beszerzésre, amelynek kizárólagos rendeltetése az, hogy lehetővé tegye az ajánlatkérő számára egy vagy több nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, illetve nyilvános elektronikus hírközlő hálózat rendelkezésre bocsátását vagy igénybevételét. A IV. fejezet szerinti eljárást - a 27. §-ban meghatározott szolgáltatások körében - nem kell alkalmazni a következő esetekben: - meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele vagy ingatlanra vonatkozó egyéb jognak a megszerzése; kivéve az ilyen szerződéssel összefüggő pénzügyi szolgáltatásra irányuló (bármilyen formában megkötött) szerződést; - a Kbt. 3. mellékletének 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatás, amely értékpapírok vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1234
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Központi költségvetési szerv ingatlanbeszerzése közösségi rezsimben

Kérdés: Ha központi költségvetési szervek EU-s értékű ingatlant kívánnak venni, akkor a kivétel alá esnek?
Részlet a válaszból: […]tárgyalásos eljárást alkalmazhat az ingatlan tulajdonjogának, vagy a használatára, illetőleg a hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzésére. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban - lehetőség szerint - három ajánlattevőnek kell ajánlattételi felhívást küldeni, kivéve ha csak egy meghatározott ingatlan alkalmas a közbeszerzés céljának megvalósítására. Ez utóbbi esetben az ingatlan tulajdonosát kell ajánlattételre felkérni. A fenti szabályok az általános közbeszerzési ajánlatkérőkre vonatkoznak, ebbe a körbe tartoznak a központi költségvetési szervek is. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 966
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Cserével vegyes ingatlan-adásvétel megítélése közbeszerzési szempontból

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha ingatlancserénél az egyik érték meghaladja a mértéket, és ezért bizonyos összeget még ki kell fizetni az ingatlanért, melynek következtében ez már eléri valamely eljárási rend értékhatárát?
Részlet a válaszból: […]nagysága a meghatározó. A Kbt. 29. § (2) bekezdésének a) pontja szerint közösségi rezsimben - a 27. §-ban meghatározott szolgáltatások körében - nem kell alkalmazni a törvényt meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele vagy ingatlanra vonatkozó egyéb jognak a megszerzése esetén; kivéve az ilyen szerződéssel összefüggő pénzügyi szolgáltatásra irányuló (bármilyen formában megkötött) szerződést. A nemzeti szabályozás azonban másként fogalmaz. A közbeszerzési törvény 242. §-ának (2) bekezdése szerint az árubeszerzésre a 24. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy árubeszerzésnek minősül az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése is az ajánlatkérő részéről. A 243. § pedig, többek között, az alábbi kivételeket állapítja meg, amikor kimondja, hogy a fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni - a Kbt. 29. §-a szerinti kivételek esetében, az ott meghatározott feltételekkel; - a kisajátítást megelőző ingatlan-adásvétel, illetőleg ingatlanok cseréje esetén, valamint akkor, - ha törvény az ingatlan tulajdonjogának, használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak az átengedését versenytárgyalás, versenyeztetés vagy nyilvános pályázat útján rendeli el, valamint - ha az ingatlan beszerzésére jogszabály által biztosított elővásárlási jog gyakorlása útján kerül sor. Tehát a törvény 29. §-ában az ingatlan tulajdonának szolgáltatásként való értelmezése esetében mind közösségi, mind pedig nemzeti rezsimben kivételnek számít, de a 242. §-ban árubeszerzésként való aposztrofálása mégis a Kbt. hatálya alá vonja az ügyletet. Ennek a sajátossága, hogy árubeszerzésként kell értelmezni és a közösségi értékhatár felett is a nemzeti rezsim szerint kell eljárni. Erre vonatkozik a Kbt. 240.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 963
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Alkalmassági szempontok ingatlan beszerzésénél

Kérdés: Egy (egyedileg meghatározott) konkrét ingatlan tulajdonjogának megszerzésére (megvételére) irányuló közbeszerzési eljárásban mit kell (lehet) vizsgálni az ajánlattevő (például az ingatlan tulajdonosa) alkalmasságának vonatkozásában?
Részlet a válaszból: […]tulajdonjogának, vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése is az ajánlatkérő részéről [Kbt. 242. §-ának (2) bekezdése]. Figyelemmel arra, hogy az elmondottak szerint az ingatlan tulajdonjogának megszerzése árubeszerzésnek minősül, véleményünk szerint az alkalmasság vonatkozásában a Kbt. 67. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szempontok közül kell kiválasztani az ilyen irányú beszerzésnél szóba jöhető igazolási módot. A Kbt. 67. § (1) bekezdésének a)-f) pontjai szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága árubeszerzés esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére - igazolható - az előző legfeljebb három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével (legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezésével); - a műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával; - azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek; - a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányának, illetőleg fényképének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 621
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Ingatlanok beszerzése

Kérdés: Ellentmondásosnak tűnik a Kbt.-ben az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzésére vonatkozó rendelkezés, miután a közösségi értékhatárok alatti ingatlanok beszerzése közbeszerzés-köteles, az a feletti azonban nem (Kbt. 24. §). Mi ennek az oka, illetve magyarázata?
Részlet a válaszból: […]hasznosítására vonatkozó jognak a beszerzése nem. Ugyanakkor a hatályos szabályozáshoz képest a jogalkotó szerint visszalépésnek minősült volna, ha az ingatlannal kapcsolatos, fentiekben említett jogok megszerzésére irányuló beszerzések nem tartoznának a Kbt. hatálya alá. Erre tekintettel a szabályozás értelmében az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése továbbra is "közbeszerzés-köteles", azzal a sajátossággal, hogy a nemzeti értékhatárokat elérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 330
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,