Minősített ajánlattevői státusz igazolása

Kérdés: Miért nem fogadja el a minősített ajánlattevői dokumentumot az ajánlatkérő? Válaszában homályosan a Kbt. 62. §-ának (2) bekezdésére utal.
Részlet a válaszából: […] ...szereplésről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a minősítési szempontok szerinti megfelelésre történő hivatkozást és a jegyzék szerinti besorolást.(2) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a kizáró okok hiányának igazolására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

In-house szerződések nyilvánossága

Kérdés: Az in-house szerződés nem közbeszerzési szerződés. Miért kell mégis rögzíteni azt?
Részlet a válaszából: […] ...h)-j) pontjai szerint, melyek megítélése adott esetben kifejezetten bonyolult jogkérdés. Mindegyik esetben vizsgálni kell az ajánlatkérői besorolást, az első két esetben a tulajdoni viszonyokat, kontrollhelyzetet az in-house cég vonatkozásában, míg a harmadik esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Szakmagyakorlási feltételek teljesülésének ellenőrzése

Kérdés: Meglepő döntés jelent meg a D. 216/2020. számú határozatban. A döntés tartalmát hogyan kell érteni abban az esetben, ha például külföldi kamara tagja az érintett szakember?
Részlet a válaszából: […] ...is, ha a vállalkozót abban a tagállamban elismerik, amelyben a letelepedése szerint a nemzeti jog által megkövetelt osztályba sorolható besorolással egyenértékű besorolást ért el. Ez az ügy a "minősített ajánlattevői lista" szerinti besorolásról szól, mely alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 9.

A Küt. hatálybalépésének hatása a közbeszerzésekre

Kérdés: Azt a tájékoztatást kaptuk egy ügyvédi irodától, hogy hatályba lépett a Küt., melynek következtében módosult a Kbt. Mivel nem látom a Küt. relevanciáját a közbeszerzési eljárások vonatkozásában, kérdezem, hogy milyen hatással van ez a zajló vagy tervezendő eljárásokra?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazottai) vonatkozásában érdekes, hogy a továbbiakban már nem a Kttv., hanem a Küt. hatálya alá tartoznak, mely hatással van a besorolásukra, illetményük, pótszabadságuk mértékére. Erre utal a Kbt.-t részletesen, több mint húsz pontban módosító változás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

Kapacitást nyújtó szervezet igénybevételének terjedelme

Kérdés: Cégünknek egyes eljárásoknál kapacitást nyújtó szervezetet kell igénybe vennie referencia igazolására. Nyertes ajánlattétel esetén szükséges-e a kapacitást nyújtó szervezettől beszerezni az általunk megajánlott terméket (amire nekünk referenciát igazoltak), vagy a teljesítésbe való bevonásként elegendő mértékűnek számít, ha a kapacitást nyújtó szervezet szakmai tanácsot ad, üzembe helyez, szervizszolgáltatást nyújt, applikációs feladatokat ellát stb. bizonyos értékben?
Részlet a válaszából: […] ...a termékbiztosítás nem fedi le a 65. §-ban igényelt közvetlen bevonást, azaz nem felel meg a kapacitást biztosító szervezeti besorolásnak, amennyiben az ajánlatkérő az érintett szervezettől szerzi be a terméket.A Kbt. fentiekben hivatkozott 3. § 2....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Szerződés teljesítése eltérő feltételekkel

Kérdés: Ha a győztes ajánlattevő a szerződést nem az eredeti, csak ezekhez hasonló feltételekkel tudja teljesíteni, mi történik?
Részlet a válaszából: […] ...141. §-a értelmében akadálya van. A feltételek tehát, melyeken az ajánlattevő változtatni szeretne, a 141. § szerint kell, hogy besorolásra kerüljenek, amennyiben azok szerződésmódosításnak minősülnek.Figyelemmel kell lenni arra, hogy esetleges árváltozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Kivételi kör nemzeti rezsimben, kutatás-fejlesztési és innovációs célból megvalósuló beszerzés esetén

Kérdés: A konzorciumi tag egy GINOP-projektben támogatást kapott. A 255/2014. kormányrendelet 3.1.1. pontjában felsorolt besorolások közül ez a projekt az első két sorban foglalt tevékenységhez kapcsolódik, alapkutatás, ipari kutatás, K+F fejlesztési projekthez nyújtott támogatás. A Kbt. 2017. január 1-jétől hatályos módosítása új kivételi szabályt vezetett be - 111. § v) pont -, mely szerint a törvényt nem kell alkalmazni, a kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból megvalósuló beszerzésekre a 2400000-4-tól 24327500-7-ig és 24500000-9-tól 24965000-6-ig tartó CPV-kódok által meghatározott áruk vonatkozásában, amennyiben a beszerzés értéke nem éri el az uniós értékhatárt. Ezek a CPV-kódok a különféle vegyipari termékekre, vegyi anyagokra, vegyszerekre, gázokra, polimer termékekre, oldószerekre stb. vonatkoznak, melyet a kérdés szerinti projektben kb. 20 M Ft értékben kellene beszereznünk. Értelmezésünk szerint, amennyiben a támogatási cél megfelel a fentieknek, akkor nem kellene közbeszerzési eljárást lefolytatni, hanem három árajánlat bekérésével meg lehetni valósítani a beszerzést. Mivel a 111. § v) pontjában nem szerepel az, hogy kizárólag az 5. § (3) bekezdésében foglalt ajánlatkérőkre vonatkozna ez a kivétel, úgy értelmezem, hogy amennyiben a támogatás célja K+F+I, és az adott CPV-kódú termékeket szerezzük be, akkor ez alól a kötelezettek is kivételek. Jól értelmezem a kérdést?
Részlet a válaszából: […] A fentiek alapján kijelenthető, hogy a projekt kutatás-fejlesztési és innovációs célból megvalósuló beszerzésre vonatkozik, és kimeríti a Kbt. 111. § v) pontjában meghatározott CPV-kódok egyikét. Az érintett nemzeti rezsim kivételi köre úgy került megfogalmazásra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Egybeszámítás különböző minisztériumok azonos tárgyú beszerzése esetén

Kérdés: Ha különböző minisztériumok egy vállalkozástól rendelnek meg azonos tárgyú szolgáltatásokat, azokat egybe kell-e számítani?
Részlet a válaszából: […] ...rezsimet. Ebben az esetben az egész konzorcium beszerzési tárgyának értékét egybe kell számítani az adott beszerzés közbeszerzési besorolásához, és a beszerzési tárgyakat egységesen kell kezelni. Az ajánlatkérő közbeszerzési tervében ebben az esetben csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Alkalmassági feltételek az érvényességi feltételek között

Kérdés: Amennyiben alkalmassági feltételek jelennek meg az érvényességi feltételek között az ajánlattételi felhívásban, lehet-e kérni a kiírótól átsorolást?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő nem terjeszkedhet. Ha nem alkalmassági követelménynek hívja azokat, hanem egyéb érvényességi feltételnek, akkor a rossz besorolás egyben azt is eredményezi, hogy az ajánlatkérő túllép az alkalmassági követelményekre irányadó, kötelező szabályokon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 11.

Beszerzett anyagok egybeszámítása

Kérdés: 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság in house szerződés keretében kapta meg egy uniós támogatásból megvalósuló projekt kivitelezési feladatait. A gazdasági társaság a projektből bizonyos építési beruházási feladatokat alvállalkozókkal végeztet el, ezeket az alvállalkozókat közbeszerzési eljárás keretében választja ki. Az építési beruházás más részeit azonban saját maga végzi el, ezzel kapcsolatban pedig jelentős anyagköltsége merül fel. A beszerzett anyagok jellemzői: rendkívül heterogének, jellemzően nem szerezhetők be egyetlen gazdasági szereplőtől, értékük egyenként nem haladja meg az árubeszerzés közbeszerzési értékhatárát, összesen azonban igen. A kérdés, hogy a beszerzett anyagok értékét közbeszerzési szempontból egybe kell-e számítani? A beszerzett anyagok ugyan nem hasonlóak egymáshoz, ugyanakkor egy projekt keretében kerülnek felhasználásra, egy helyszínen.
Részlet a válaszából: […] ...azonban ebben az esetben az egybeszámítás már az építési beruházás esetében megvalósult, tehát az árubeszerzés együttesen került besorolásra az építési beruházás becsült értékének számításakor. Azaz ha az árubeszerzést külön biztosítják, és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.
1
2
3
4