Műemléki épületre vonatkozó referencia értelmezése

Kérdés: Hogyan értékelhetem azt a referenciát, melyet egy kínai ajánlattevő hoz műemléki épületen végzett munka vonatkozásában? Elképzelhető, hogy a hazai szabályok alapján mást tekintünk műemléki épületnek. Ebben az esetben a műszaki egyenértékűség szabályát hogyan tudom alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...kell tekinteni."A félreértések elkerülése érdekében tovább megerősíti a 34. §-ban az alábbiak szerint, hogy a műemléki besorolásokat azonos módon kell alapul venni, azaz ebben a vonatkozásban valóban nem kell összehasonlítást végezni."34. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Minősített ajánlattevői státusz igazolása

Kérdés: Miért nem fogadja el a minősített ajánlattevői dokumentumot az ajánlatkérő? Válaszában homályosan a Kbt. 62. §-ának (2) bekezdésére utal.
Részlet a válaszából: […] ...szereplésről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a minősítési szempontok szerinti megfelelésre történő hivatkozást és a jegyzék szerinti besorolást.(2) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a kizáró okok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

In-house szerződések nyilvánossága

Kérdés: Az in-house szerződés nem közbeszerzési szerződés. Miért kell mégis rögzíteni azt?
Részlet a válaszából: […] ...h)-j) pontjai szerint, melyek megítélése adott esetben kifejezetten bonyolult jogkérdés. Mindegyik esetben vizsgálni kell az ajánlatkérői besorolást, az első két esetben a tulajdoni viszonyokat, kontrollhelyzetet az in-house cég vonatkozásában, míg a harmadik esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Szakmagyakorlási feltételek teljesülésének ellenőrzése

Kérdés: Meglepő döntés jelent meg a D. 216/2020. számú határozatban. A döntés tartalmát hogyan kell érteni abban az esetben, ha például külföldi kamara tagja az érintett szakember?
Részlet a válaszából: […] ...is, ha a vállalkozót abban a tagállamban elismerik, amelyben a letelepedése szerint a nemzeti jog által megkövetelt osztályba sorolható besorolással egyenértékű besorolást ért el. Ez az ügy a "minősített ajánlattevői lista" szerinti besorolásról szól, mely alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 9.

A Küt. hatálybalépésének hatása a közbeszerzésekre

Kérdés: Azt a tájékoztatást kaptuk egy ügyvédi irodától, hogy hatályba lépett a Küt., melynek következtében módosult a Kbt. Mivel nem látom a Küt. relevanciáját a közbeszerzési eljárások vonatkozásában, kérdezem, hogy milyen hatással van ez a zajló vagy tervezendő eljárásokra?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazottai) vonatkozásában érdekes, hogy a továbbiakban már nem a Kttv., hanem a Küt. hatálya alá tartoznak, mely hatással van a besorolásukra, illetményük, pótszabadságuk mértékére. Erre utal a Kbt.-t részletesen, több mint húsz pontban módosító változás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

Kapacitást nyújtó szervezet igénybevételének terjedelme

Kérdés: Cégünknek egyes eljárásoknál kapacitást nyújtó szervezetet kell igénybe vennie referencia igazolására. Nyertes ajánlattétel esetén szükséges-e a kapacitást nyújtó szervezettől beszerezni az általunk megajánlott terméket (amire nekünk referenciát igazoltak), vagy a teljesítésbe való bevonásként elegendő mértékűnek számít, ha a kapacitást nyújtó szervezet szakmai tanácsot ad, üzembe helyez, szervizszolgáltatást nyújt, applikációs feladatokat ellát stb. bizonyos értékben?
Részlet a válaszából: […] ...a termékbiztosítás nem fedi le a 65. §-ban igényelt közvetlen bevonást, azaz nem felel meg a kapacitást biztosító szervezeti besorolásnak, amennyiben az ajánlatkérő az érintett szervezettől szerzi be a terméket.A Kbt. fentiekben hivatkozott 3. § 2....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Szerződés teljesítése eltérő feltételekkel

Kérdés: Ha a győztes ajánlattevő a szerződést nem az eredeti, csak ezekhez hasonló feltételekkel tudja teljesíteni, mi történik?
Részlet a válaszából: […] ...141. §-a értelmében akadálya van. A feltételek tehát, melyeken az ajánlattevő változtatni szeretne, a 141. § szerint kell, hogy besorolásra kerüljenek, amennyiben azok szerződésmódosításnak minősülnek.Figyelemmel kell lenni arra, hogy esetleges árváltozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Kivételi kör nemzeti rezsimben, kutatás-fejlesztési és innovációs célból megvalósuló beszerzés esetén

Kérdés: A konzorciumi tag egy GINOP-projektben támogatást kapott. A 255/2014. kormányrendelet 3.1.1. pontjában felsorolt besorolások közül ez a projekt az első két sorban foglalt tevékenységhez kapcsolódik, alapkutatás, ipari kutatás, K+F fejlesztési projekthez nyújtott támogatás. A Kbt. 2017. január 1-jétől hatályos módosítása új kivételi szabályt vezetett be – 111. § v) pont –, mely szerint a törvényt nem kell alkalmazni, a kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból megvalósuló beszerzésekre a 2400000-4-tól 24327500-7-ig és 24500000-9-tól 24965000-6-ig tartó CPV-kódok által meghatározott áruk vonatkozásában, amennyiben a beszerzés értéke nem éri el az uniós értékhatárt. Ezek a CPV-kódok a különféle vegyipari termékekre, vegyi anyagokra, vegyszerekre, gázokra, polimer termékekre, oldószerekre stb. vonatkoznak, melyet a kérdés szerinti projektben kb. 20 M Ft értékben kellene beszereznünk. Értelmezésünk szerint, amennyiben a támogatási cél megfelel a fentieknek, akkor nem kellene közbeszerzési eljárást lefolytatni, hanem három árajánlat bekérésével meg lehetni valósítani a beszerzést. Mivel a 111. § v) pontjában nem szerepel az, hogy kizárólag az 5. § (3) bekezdésében foglalt ajánlatkérőkre vonatkozna ez a kivétel, úgy értelmezem, hogy amennyiben a támogatás célja K+F+I, és az adott CPV-kódú termékeket szerezzük be, akkor ez alól a kötelezettek is kivételek. Jól értelmezem a kérdést?
Részlet a válaszából: […] A fentiek alapján kijelenthető, hogy a projekt kutatás-fejlesztési és innovációs célból megvalósuló beszerzésre vonatkozik, és kimeríti a Kbt. 111. § v) pontjában meghatározott CPV-kódok egyikét. Az érintett nemzeti rezsim kivételi köre úgy került megfogalmazásra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Egybeszámítás különböző minisztériumok azonos tárgyú beszerzése esetén

Kérdés: Ha különböző minisztériumok egy vállalkozástól rendelnek meg azonos tárgyú szolgáltatásokat, azokat egybe kell-e számítani?
Részlet a válaszából: […] ...rezsimet. Ebben az esetben az egész konzorcium beszerzési tárgyának értékét egybe kell számítani az adott beszerzés közbeszerzési besorolásához, és a beszerzési tárgyakat egységesen kell kezelni. Az ajánlatkérő közbeszerzési tervében ebben az esetben csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Alkalmassági feltételek az érvényességi feltételek között

Kérdés: Amennyiben alkalmassági feltételek jelennek meg az érvényességi feltételek között az ajánlattételi felhívásban, lehet-e kérni a kiírótól átsorolást?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő nem terjeszkedhet. Ha nem alkalmassági követelménynek hívja azokat, hanem egyéb érvényességi feltételnek, akkor a rossz besorolás egyben azt is eredményezi, hogy az ajánlatkérő túllép az alkalmassági követelményekre irányadó, kötelező szabályokon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 11.
1
2
3
4