Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott külföldi ajánlattevő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Külföldi ajánlattevő kizárása fenntartott eljárásból

Kérdés: Kizárhatom-e a külföldi ajánlattevőt, ha fenntartott eljárásról van szó? Azaz hazai fenntartott eljárásnak tekinthetem-e a nemzeti eljárásrendben történő fenntartást?
Részlet a válaszból: […]elbánást Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.Azoknak az országoknak a felsorolását, melyek ajánlattevői nem zárhatók ki, az aktuális Hatósági Útmutató tartalmazza. (Jelenleg a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója, "Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről" címmel van hatályban. Megjelent: KÉ 2020. évi 254. szám; 2020. 12. 31.)A kérdésben jelzett fenntartott eljárás esetében az ajánlatkérő a részvétel jogát kisebb árbevétellel rendelkező ajánlattevők számára tartja fenn, támogatva ezzel a kis- és középvállalkozásokat. A szabály kógenciájából adódik, hogy nincs lehetőség tágan értelmezni, és esetleg csak hazai vállalkozások számára fenntartani az eljárást. Attól, hogy nemzeti rezsimben szerez be az ajánlatkérő, a nemzeti elbánás szabályát nem vegyítheti a fenntartott eljárás szabályrendszerével, vagy nem alkalmazhat a nemzeti elbánástól eltérő megoldást kisebb értékű eljárások esetében sem.[A Kbt. 114. §-ának (11) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző évben, árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4649

2. találat: Szakmagyakorlási feltételek teljesülésének ellenőrzése

Kérdés: Meglepő döntés jelent meg a D. 216/2020. számú határozatban. A döntés tartalmát hogyan kell érteni abban az esetben, ha például külföldi kamara tagja az érintett szakember?
Részlet a válaszból: […]szóló 1996. évi LVIII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a területi építészkamara mint elsőfokú hatóság adja meg az adott tevékenység folytatására való jogosultságot szabályozó kormányrendeletben meghatározottak szerint. Az FMV-tevékenység kizárólag az engedély birtokában és a névjegyzékben való fellelhetőség mellett folytatható. Az engedélyezési és a névjegyzékbe vételi feltételek kógensek és részletesen szabályozottak, a kizárólagos engedélyezési jogkörrel rendelkező hatóság e szakmai feltételek meglétét köteles megállapítani és ellenőrizni. Ezzel szemben az ajánlatkérő előírása szerint a közbeszerzési eljárásban - a szakember FMV-jogosultsága hiányában - a szakmagyakorlási feltételek teljesülését maga az ajánlatkérő kívánja megállapítani, amely vizsgálat és döntés szempontjai a felhívásban nem megismerhetőek. Mindez önkényes kiválasztásra, vagy éppen a kiválasztás megtagadására ad az ajánlatkérő számára lehetőséget, ennélfogva az alkalmassá minősítés felhívásban rögzített feltételek mellett nem biztosított a verseny tisztasága és az egyenlő esélyű ajánlattétel. A Döntőbizottság erre tekintettel az ajánlatkérő terhére megállapította a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti előírás megsértését."A konkrét kérdés vonatkozásában érdemes figyelembe venni például az Európai Unió Bíróságának C-27/86., C-28/86. és a C-29/86. számú, egyesített ügyben hozott ítéletét. A Bíróság szerint az irányelvi rendelkezések nem akadályozzák meg az ajánlatkérőt abban, hogy egy másik tagállamban elismert vállalkozót kötelezzen bizonyíték benyújtására arról, hogy vállalkozása megfelel a nemzeti jog által megkövetelt követelményeknek (minimális alaptőke, munkaerő és vezetői személyzet). Megtehető mindez még akkor is, ha a vállalkozót abban a tagállamban elismerik, amelyben a letelepedése szerint a nemzeti jog által megkövetelt osztályba sorolható besorolással egyenértékű besorolást ért el. Ez az ügy a "minősített ajánlattevői lista" szerinti besorolásról szól, mely alapján van arra lehetőség, hogy az egyenértékűség megállapítása során az ajánlatkérő további dokumentumokat kérjen a külföldi kamarai jogosultsággal rendelkező szakembertől. Irányadó ugyanakkor a C 255/01. számú, Panagiotis Markopoulos és társai kontra G. Samothrakis és társai ügyben hozott döntés, melyben a Bíróság felhívja arra a figyelmet, hogy a befogadó tagállam illetékes hatóságának kell megítélnie azon személyek "képesítésének" egyenértékűségét, akik e képesítésüket egészben vagy részben valamely másik tagállamban szerezték. E[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4563

3. találat: Külföldi gazdasági szereplők igazolásainak beszerzése, hiánypótoltatása

Kérdés: Egy uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásunkban az egyik ajánlattevő külföldi, osztrák. Az ESPD II. részében az A /e) pontban "Igen" választ írt:
"e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?" "Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:" ide nem írt semmit. Az e-Certisben a társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettség szempontoknál azt látom, hogy "Igazolás nem lehetséges". Nem tudom, hogy kell-e hiánypótoltatnom, egyáltalán be kell-e írnia valamit az ajánlattevőnek? Ha igen, mit? Az ESPD III. részében a Kizáró okok A., B., C., D. pontjaiban az ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan NEM elérhető. Külföldi ajánlattevőnek be kellene írnia a konkrét URL-t, hiszen ő nem szerepel a magyar adatbázisokban. Jól tudom? Az e-Certis rendszert nem igazán értem. A típusnál "Igazolás", "Szempont", "Kibocsátó" szerepel. Hogyan kell értelmezni? Például ahol igazolást ír, ott be kell kérni az igazolást, ha magától nem csatolja az ajánlattevő? Tehát a kérdésem, hogy a fent megnevezett hiányokat kell-e hiánypótoltatnom és hogyan?
Részlet a válaszból: […]információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.Amennyiben az e-Certis alapján adatbázisból elérhető az adat, úgy az EEKD-ban így kell szerepelnie az ajánlattevő, kapacitást biztosító nyilatkozatának, melyre vonatkozóan hiánypótlás kérhető. Az adatbázis url-jét, fenntartóját hasonlóképpen hiánypótoltatni szükséges, hiszen nem feltétlenül EU-tagállamból érkezett az ajánlattevő, kapacitást biztosító nemzeti adatbázisáról nyilatkozik a gazdasági szereplő. A nyilatkozatnak összhangban kell lennie az e-Certissel.Az e-Certisben a szempont azt a kizáró oki vagy alkalmassági szempontot jelenti, melyre vonatkozóan az adott template az igazolás formáját, tartalmát, elérhetőségét tartalmazza. A kibocsátó az adatbázis fenntartója, míg az igazolás azt az igazolási formát tartalmazza, mely alapján az ajánlatkérő el kell hogy tudja dönteni, hogy elektronikus adatbázist vizsgál, vagy a 69. § (4) bekezdése alapján a későbbiekben hatósági igazolást kér, vagy saját nyilatkozatot fogad el. A kérdésben jelzett szempontok szerint tehát az adatbázisban könnyebben lehet keresni, eligazodni, annak ellenére, hogy az egyes EU-tagállamok által töltött e-Certis adattáblái gyakran hiányosak, esetenként pontatlanok. A kérdésben említett hiányosságokat javasoljuk kérni, illetve benyújtás hiányában hiánypótoltatni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4453

4. találat: Belföldön tényleges tevékenységet nem folytató külföldi ajánlattevő igazolásai

Kérdés: Szükséges-e NAV-igazolás, ha külföldi ajánlattevő tesz ajánlatot, de hazánkban nincs valós tevékenysége?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:(...) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást; (...) - b) pont.Ha azonban az ajánlattevő nem hazai letelepedésű cég, amely nem végez adóköteles tevékenységet hazánkban, akkor nem szükséges igazolást hoznia, mely a kormányrendelet 10. §-ának (1) bekezdése értelmében kötelező, de adóköteles tevékenység hiányában mindez az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatával pótolható.A fentiekben hivatkozott kormányrendeleti előírás szerint nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:(...) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4378

5. találat: Kartellkizáró ok igazolása külföldi ajánlattevő esetén

Kérdés: Hogyan igazolja a kartellkizáró okot a külföldi ajánlattevő?
Részlet a válaszból: […]illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az ajánlatkérő ezenfelül nem kérhet külön igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.Míg a hazai letelepedésű ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők igazolása a GVH honlapjának (nemcsak a közbeszerzési kartellre vonatkozó adatbázisnak, hanem általában a GVH adatbázisainak) vizsgálatával történik, addig a nem hazai letelepedésű ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők esetében a nyilatkozati elv érvényesül. Történt ugyanakkor olyan eset, amikor az ajánlatkérő más európai országok versenyhivatalainak honlapján talált jogerős döntést a részvételre jelentkező vonatkozásában. Ha tehát az ajánlatkérő tudomására jut az esetleges jogsértés, akkor kifejezetten javasolt a nem csak a hazai GVH-honlap vizsgálata annak érdekében, hogy a hamis adatszolgáltatás igazolható legyen az ajánlatkérő részéről.A kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének j) pontja szerint a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4007

6. találat: Többletadatok bekérése kizáró okok vonatkozásában külföldi ajánlattevő esetén

Kérdés: Az ESPD-ben lévő adatok mellett az ajánlatkérő külföldi jelentkező/ajánlattevő esetében bekérhet-e egyéb nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Kbt.-ben meghatározott kizáró okok vonatkozásában a jelentkező/ajánlattevő letelepedése szerinti országban mi felel meg a kizáró ok igazolására (hatóság, közjegyző, bíróság stb.)?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérők, hiszen mindezt az ESPD nem tartalmazza. Itt kifejezetten fontos felhívni a figyelmüket a külföldi ajánlattevőknek, hogy szükséges saját magukra megfeleltetniük az egyes nemzeti kizáró okokat, és ennek megfelelően nyilatkozni az ESPD-ben.A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében külön szabályokat határoz meg a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendeletben.Az egyes igazolási formák ismertetését követően a kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése tartalmazza azt az általános szabályt, amely felhívja az ajánlatkérő figyelmét arra, hogy köteles elfogadni az eskü alatt tett vagy egyszerű nyilatkozatot, amennyiben a 10. § (1) bekezdése nem teljeskörűen fedi le a kizáró okokatA kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az (1) bekezdés a)-c) pontja, vagy g) pont ga) alpontja szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3993

7. találat: Külföldi ajánlattevő többes alvállalkozása hazai cégeken keresztül

Kérdés: Meg lehet-e akadályozni, hogy külföldi ajánlattevő több céget létrehozzon itthon, és mögöttük mindenhol megjelenjen alvállalkozóként?
Részlet a válaszból: […]tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,- más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,- más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. § (5) bekezdés] - a)-c) pontok.A kérdés szerinti alvállalkozókénti megjelenésnek egyedüli korlátja, hogy a Kbt. értelmében a 25 százalékot elérő mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közös ajánlattevőnek minősül. E rendelkezés megkerülése azonban nem kizárt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3070

8. találat: Külföldi ajánlattevő esetében az Art. 36/A. § (6) bekezdésének érvényesülése

Kérdés: Külföldi nyertes ajánlattevő, hogyan teljesíti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának (6) bekezdése szerinti kötelezettségét 200 000 forint feletti kifizetés esetén?
Részlet a válaszból: […]-, továbbá a törvény 60. §-a sorolja fel mindazon kizáró okokat, amelyek fennállása esetén az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban nem vehet részt. Ezek között szerepel, hogy az ajánlattevőnek nem lehet egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége - Kbt. 60. § e) pont. A Kbt. 60. §-ának e) pontja vonatkozásában a külföldi ajánlattevő esetén törvény külön jogszabályhely alatt írja elő a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, hogy országa illetékes hatóságainak igazolásait csatolja a kérelemhez - Kbt. 63. § (2) bekezdésének b) pontja. Abban az esetben, ha a külföldi ajánlattevő nem rendelkezik adószámmal, akkor nem szerepelhet a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint nem rendelkezhet nemleges együttes adóigazolással sem. Az Art. 36/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódó kifizetéshez szükséges 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást a Magyarországon be nem jelentkezett, adószámmal nem rendelkező cégek természetesen nem tudnak felmutatni. Az ügyfél kérelme alapján azonban az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága (1077 Budapest, Dob utca 75-811., tel.:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1982
Kapcsolódó tárgyszavak: ,