Elektronikus dokumentumok aláírásának szabályai


Ha elektronikusan teszek fel kiegészítő tájékoztatáskérést, akkor azt is alá kell írni elektronikusan? Kinek kell aláírnia? A cégjegyzésre jogosultnak, vagy elég, ha az egyik kolléga elektronikus aláírásával írjuk alá az aláírt és beszkennelt dokumentumot? Esetleg a küldött e-mailt kell csak aláírni? Kérdésünk továbbá, hogy mi az az időbélyeg? Kell-e ezt használni?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2017. június 14-én (207. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4001

[…] kapcsolatos minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban történik.A (2) bekezdésben foglaltak alapján az írásbeli nyilatkozatok - ahol valamely kapcsolattartási formát a törvény kifejezetten nem kíván meg - teljesíthetők:- az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján;- faxon;- elektronikus úton - a)-c) pontok.A (3) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy előírhassa valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel - központi beszerző szerv eljárása, valamint a dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus katalógus vagy elektronikus árlejtés alkalmazása esetének kivételével - nem követelhető meg az ajánlattevőktől.A (4) bekezdés rendelkezése alapján a (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozat benyújtható - ahol a közbeszerzési törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában.A kérdés sorrendjében továbbmenve: az e-mailt is - melyben a csatolmányt elküldik - alá lehet írni, de tekintettel az egyes levelezőrendszerek közötti különbségekre, továbbá arra, hogy a megérkezett e-mailt a másik fél nehezen tudja archiválni a közbeszerzési dokumentumok között, továbbá a spamszűrő aktivitása miatt esetleg az e-mail elvesztheti elektronikusan aláírt jellegét, így a csatolt dokumentumot mindenképpen javasolt aláírni.Javasolt továbbá ún. időbélyeg alkalmazása, amely azt igazolja, hogy mikor írta alá az ajánlattevő, illetve képviselője az érintett dokumentumot. A szabályozás alapjait mind az elektronikus aláírás, mind az időbélyeg vonatkozásában a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.