Társasági formát váltott ajánlattevő átalakulást megelőzően hivatalban volt vezető tisztségviselője által elkövetett költségvetési csalás mint kizáró ok


Fennáll-e a Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pontjában írt kizáró ok, ha arra derül fény, hogy az időközben társasági formát váltott ajánlattevő korábbi, még az átalakulást megelőzően hivatalban volt vezető tisztségviselője ebben a minőségében korábban költségvetési csalást követett el? Lehetetlenné válik-e ezáltal az ajánlattevő közbeszerzési eljárásokban való részvétele?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. október 12-én (271. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4988

[…] gazdálkodó szervezethez. Kötődésen itt természetesen az értendő, hogy képes-e bármilyen módon meghatározó befolyást gyakorolni a jogutód gazdálkodó szervezet működésére, üzleti és egyéb döntéseinek meghozatalára.Arra az esetre, ha a konkrét közbeszerzési eljárásban a kérdésben vázolt körülmény mégis problémaként merülne fel, a Kbt. 64. §-a tartalmazza az öntisztázás lehetőségét. A kérdés szerinti tényállás nem tartozik abba az esetkörbe (köztartozás fennállása, tevékenység jogerős bírósági ítélettel történő korlátozása), amellyel szemben ne lehetne öntisztázással élni. A jogintézmény azt a célt szolgálja, hogy a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben ne kövesse el a kizárást eredményező cselekményt, illetve csökkentse ennek kockázatát. Az öntisztázás iránti kérelmet a Közbeszerzési Hatósághoz kell benyújtani. Sikeres öntisztázás esetén a szerv (vagy az annak határozatát kérelemre felülvizsgáló bíróság) jogerősen kimondja, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállása ellenére kellőképpen igazolják megbízhatóságát. Nem elegendő csupán hivatkozni azokra a körülményekre, amelyek a gazdasági szereplő megbízhatóságát alátámasztják, hanem a megtett intézkedésekkel kapcsolatos bizonyítékokat is a Hatóság elé kell tárni. A Kbt. alapvetően a szerv mérlegelésére bízza, hogy az öntisztázás keretében tett intézkedések valóban alkalmasak-e a megbízhatóság helyreállítására, avagy nem elegendőek, és további lépések lennének szükségesek a közbeszerzési eljárásokban érvényesülő szigorú követelmények tükrében. A törvény még csak példálózóan sem nevesíti az elfogadható intézkedéseket, hanem azokat teljes egészében a joggyakorlatra bízza, ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy a kizárás hatálya alatt álló gazdálkodó szervezet által megtett konkrét lépések megítélése szempontjából nyilvánvalóan nem elhanyagolható a közbeszerzési alapelvek szerepe, a meghozott intézkedéseket ezek fényében kell értékelni.A kérdés szerinti esetben tehát célszerű előadni és cégkivonattal igazolni, hogy átalakulás, jogutódlás történt, továbbá hogy az a személy, akivel szemben a költségvetési csalás bűntettét jogerősen megállapították, nem a jogutód, hanem a jogelőd gazdálkodó szervezetnél töltött be vezető tisztséget a bűncselekmény elkövetésekor. Okiratot (legalább […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.