Magánszemély bevonása, igazolása


Szakember értékelési szempontra vagy alkalmassági követelmény és hozzá tartozó értékelési szempontra magánszemély kerül bevonásra (aki máshol munkaviszonyban áll, azonban önállóan állapodik meg az ajánlattevővel). Magánszemély tekintetében hogyan ellenőrizhető a kizáró okok fenn nem állása? Az ajánlatkérő a bírálati szakaszban kérhet magánszemély bevonása esetében bármilyen igazolást a kizáró okok fenn nem állásának igazolására?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. április 10-én (289. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5275

[…] Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az igazolási módok:– Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pont, Kbt. 62. § (2) bekezdés: kizárólag természetes személyre értelmezhető, közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat,– Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont: köztartozásmentes adózói adatbázis vagy annak hiányában adóigazolás,– Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pont: cégjegyzékadatok adatbázisból, adott esetben nyilatkozat,– Kbt. 62. § (1) bekezdés d) és f) pont: cégjegyzék­adatok adatbázisból, cégnek nem minősülő gazdasági szereplő esetében közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat,– Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont: EEKD-nyilatkozat és EKR-adatbázis, adott esetben egyéb nyilatkozat,– Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont: EKR-adatbázis, adott esetben egyéb nyilatkozat,– Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont: cégjegyzékadatok adatbázisból és nyilatkozat,– Kbt. 62. § (1) bekezdés l) és n) pont: adatbázisból,– Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pont: EEKD-nyilatkozat,– Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-b) pont: EEKD-nyilatkozat, adott esetben egyéb nyilatkozat,– Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pont: adatbázisból,– Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pont: EEKD-nyilatkozat.A Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az igazolási módok: az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatot tesz, amely lehet EEKD-ban foglalt nyilatkozat is, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti adatokat megadja.Az alvállalkozók és kapacitást biztosító szervezetek esetében a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az igazolási mód aszerint különbözik, hogy a gazdasági szereplő olyan alvállalkozó-e, amelyik az alkalmasság igazolásában részt vesz. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet tekintetében az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja a kizáró ok fenn nem állását, míg az alkalmasság igazolásában részt nem vett alvállalkozók esetében az ajánlattevő csak egy egyszerű nyilatkozatot nyújt be a kizáró ok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1)–(2) bekezdések].A Kbt. Harmadik része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozó és a kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés.]Amint látható, a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja, a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok csak természetes személyre értelmezhetőek, a többi kizáró ok nagy része akár vonatkozhat természetes személyre is, talán a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti kizáró ok kivételével. Az alvállalkozók és kapacitást biztosító szervezetek tekintetében az ajánlatban a kizáró ok fenn nem állásának igazolására az ajánlattevő által becsatolva "csak" nyilatkozatok szerepelnek, az ajánlatkérők nem jogosultak "egyéb" igazolást bekérni. Az ajánlatkérők a Kbt.-ből levezethető ellen­őrzési kötelezettség alapján azonban az adatbázisokat ellenőrzik az alvállalkozók és kapacitást biztosító szervezetek tekintetében is.A jogszabály nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő az általa bevonni kívánt alvállalkozótól, kapacitást biztosító szervezettől a nyilatkozattételt megelőzően milyen dokumentumokat kérjen annak érdekében, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.