Értékelési és alkalmassági szempont elválasztása


Az értékelési szempont a szakember tapasztalata úgy, hogy közben az alkalmasságban is ugyanez a feltétel szerepel egy meghatározott tapasztalattal, ami felett az ajánlatkérő értékeli annak mértékét. Lehet ezt egybemosni? Nem kell különválasztani az értékelési szempontot és az alkalmasságot? Nincs itt átfedés? Nem számszakilag, hanem mert ugyanannak a szakembernek a tapasztalatára vonatkozik? Ha igen, akkor hogyan kell hiánypótolni, ha esetleg hiányosság merül fel?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2017. november 8-án (212. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4074

[…] előírható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.A problémát elsősorban az jelenti, hogy míg alkalmassági követelményként a szakember hiánypótolható, értékelési szempontként a be nem nyújtott szakember megnevezése például nem hiánypótolható. Ezért került kiegészítésre a hiánypótlás szabálya az alábbiak szerint, és oldódott fel az alkalmasság és értékelési szempont különválasztása a szakember tapasztalatának meghatározása vonatkozásában.Fentieken túl az alábbi hiánypótlásra vonatkozó szabályok ezért szűkítik le nagymértékben a szakember bemutatására vonatkozó hiányosság pótlását a (4) bekezdés szerint, továbbá tisztázzák az eljárást a felolvasólap és a benyújtott, a szakemberre vonatkozó igazolás eltérése esetében.A Kbt. 71. §-ának (4) bekezdése szerint ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.A (9) bekezdés értelmében a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.A fenti gyakorlat tehát lehetővé teszi a szakember vizsgálatának akár párhuzamosan alkalmassági követelményként és értékelési szempontként történő alkalmazását, mellyel kapcsolatban az alábbiakban mutatunk be két releváns, jogorvoslati példát.A 358/2017. számú ügyben a kérelmező az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatának felolvasólapján a 2. részszempontra a 3 darab alapadatot megadta, azonban nem nyújtotta be az ajánlatát az ajánlattételi határidőre a Kbt. 76. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti értékeléshez a felolvasólapon megadott darabszámnak megfelelően a szakemberek nevére, végzettségére és szakmai gyakorlatára vonatkozóan. A hiánypótlás a Kbt. 76. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti értékeléshez a Kbt. 71. § (9) bekezdése alapján sem volt alkalmazható, tekintettel arra, hogy a kérelmező a 2. részszempontra az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személyét az ajánlatában az ajánlattételi határidőre nem nevezte meg. A fentiek alapján a kérelmező az ajánlattételi határidő lejárta előtt a vonatkozó minőségi kritériumra a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez értékelhető ajánlatot nem tett, amelynek alapján az ajánlata a Kbt. 71. § (8), (9) bekezdésére, és a Kbt. 81. § (11) bekezdésére figyelemmel jogszabályba ütközik, így az […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.