Nem független, azonos tulajdonosi körrel rendelkező ajánlattevők kizárása


Kizárhatom-e az eljárásból azokat az ajánlattevőket, akik/amelyek szerintem nem függetlenek, ha a választható kizáró okot előírtam?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. december 14-én (273. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5021

[…] kartellhelyzetekre alkalmazandó.A 24/2014/EU irányelv 57. cikk 4) bekezdése szerint: Az ajánlatkérő szerv kizárhat gazdasági szereplőt a közbeszerzési eljárásban való részvételből, illetve a tagállamok kötelezhetik az ajánlatkérő szervet a gazdasági szereplő kizárására a következő esetek bármelyikében:c) ha az ajánlatkérő szerv megfelelő módon bizonyítani tudja, hogy a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést követett el, amely miatt tisztességessége kérdésessé vált;[Ez a szabály a Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontjának felel meg, ami választható kizáró ok.]d) ha az ajánlatkérő szervnek kellően megalapozott információi vannak annak megállapításához, hogy a gazdasági szereplő más gazdasági szereplőkkel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött;[Ez a szabály a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontjának felel meg, ami kötelező kizáró ok.]e) ha a 24. cikk szerinti összeférhetetlenséget nem lehet más, kevésbé kényszerítő intézkedésekkel hatékonyan orvosolni;[Ez a szabály a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontjának felel meg, ami kötelező kizáró ok.]f) ha a gazdasági szereplőknek a közbeszerzési eljárás előkészítésében való, a 41. cikkben említett elő­zetes bevonásából eredő versenytorzulást nem lehet más, kevésbé kényszerítő intézkedésekkel orvosolni;[Ez a szabály a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontjának felel meg, ami kötelező kizáró ok.]A döntésben az EUB kijelenti, hogy mindkét irányelv (24/2014/EU irányelv, 25/2014/EU irányelv) kimerítő jelleggel szabályozza a fakultatív kizárási okokat, amelyek igazolhatják valamely gazdasági szereplőnek a szakmai képességeire, az összeférhetetlenségre vagy az ezen eljárás előkészítésében való részvételéből következő versenytorzításra vonatkozó objektív tényezők alapján történő kizárását. Mindazonáltal az említett 57. cikk (4) bekezdése nem zárja ki, hogy az egyenlő bánásmód elve akadályát képezze annak, hogy a közbeszerzési szerződést olyan gazdasági szereplőknek ítéljék oda, akik/amelyek gazdasági egységet alkotnak, és akiknek az ajánlatai, jóllehet azokat külön nyújtották be, se nem önállóak, se nem függetlenek.Ez egyben azt jelenti, hogy a fenti kizáró okok összefügghetnek, és mint szakmai képességre, összeférhetetlenségre, versenytorzításra vonatkozó tényezők indokolhatnak kizárást, nem feltétlenül kell, hogy egy versenyhatóság döntése alapozza azt meg. Ez a feltett kérdésből is következik, hiszen ha az ajánlatkérő […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.