33. Közbeszerzési Levelek / 2005. szeptember 12.

TARTALOM

760. kérdés Azonos ügyvezetésű cégek egy közbeszerzési eljárásban
Egyszerű közbeszerzési eljárásban (nemzeti értékhatár felét meg nem haladó értékben) az ajánlatkérő által meghívott cégek pályázatának beérkezése után vált ismertté az ajánlatkérő számára az a körülmény, hogy az egyik cég a másik felett döntő befolyással bír, illetve ügyvezetői azonosak (cégkivonat szerint). Ütközik-e ez a Kbt. valamely elvébe vagy rendelkezésébe? Ha igen, mi a helyes eljárás ebben az esetben (az ajánlatkérő részéről)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
761. kérdés "Hiánypótoltatható" hiányosságok
Ha az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy az ajánlatot oly módon kell öszszefűzni, hogy az a lapok kicserélését ne tegye lehetővé, és az ajánlattevő ennek nem tett eleget, akkor hiánypótlásra előírható-e ez a hiányosság, vagy az egész ajánlatot kell-e pótoltatni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
762. kérdés Kbt.-n kívüli beszerzések és az egybeszámítás kapcsolata
Villamoshálózat-korszerűsítésnél azokat az egyéb villamos berendezés szerelésével, javításával kapcsolatos költségeket egybe kell-e számítani, amelyek egymástól függetlenek? A projekt önmagában nettó értékben nem éri el a 2 000 000 forintos értékhatárt.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
763. kérdés Dokumentáció ellenértékének meghatározása a gyakorlatban
A dokumentáció tényleges ára meghatározható-e a beruházási, közbeszerzési érték százalékában, illetve a gyakorlatban hogyan határozható meg az ellenérték?
Kapcsolódó tárgyszavak:
764. kérdés Eljárás kis értékű, egyedi tételek beszerzése esetén
Általános iskola esetében a kötelező eszközök beszerzésére fordítható keret meghaladja a 4 millió forintot. Egyedileg viszont a 100 forintos tételtől a 200 ezer forintos tételig több száz terméket tartalmaz a beszerzési kör, a beszerzéseket a különböző helyeken és különböző forgalmazótól lehet eszközölni. Hogyan kell eljárni, vonatkozik ezekre a Kbt.?
Kapcsolódó tárgyszavak:
765. kérdés Betekintési lehetőség a dokumentációba
Jogszerű-e, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőnek lehetővé teszi a dokumentáció megtekintését annak megvétele előtt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
766. kérdés Ajánlatkérők kiválasztása, beadási határidő meghatározása egyszerű eljárásban
Mikrobuszt szeretnénk beszerezni 7500000 Ft értékben. Egyszerű közbeszerzési felhívásnál mi választhatjuk ki a három ajánlatkérőt? Az ajánlati felhívásban hány napos beadási határidőt kell megjelölni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
767. kérdés Szűkített újraértelmezés lehetősége
Korábban már értelmezett dokumentációs részt, jogokat újraértelmezni lehet-e szűkebb módon? Például "felújítás" - értelmeztük - visszaléptek (konyha és étterem üzemeltetése kiírásban)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
768. kérdés Jelentkezés a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe
Milyen - elsősorban gyakorlati - szempontokat kell figyelembe venni a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe történő felvétel iránti kérelem kitöltésekor?
769. kérdés Szolgáltatási tevékenység évenkénti pályáztatása
Megyei központi közhatalmi tevékenységet végző hivatal vagyunk (minden városban van hivatalunk), és a takarítási szolgáltatást két éve megpályáztattuk. A pályázat alapján az összes hivatalnak egy takarítócég végzi a szolgáltatást. Eddig a munkájukkal meg vagyunk elégedve. Kérdésünk, hogy minden évben kell-e hirdetni, pályázatot kell-e kiírni a szolgáltatás elvégzésére?
770. kérdés Szerződés módosításának lehetősége engedélyezési eljárás elhúzódása esetén
Elvi építési engedéllyel rendelkező épületre kiírok közbeszerzést a továbbtervezésre és az épület kulcsrakész megvalósítására. A nyertes pályázónak az építési engedélyt is meg kell szereznie. Az engedélyezési eljárás valamilyen okból kifolyólag elhúzódik - amely nem a pályázó hibája -, ezért a vállalt befejezési határidőt nem lehet tartani. Lehet-e ebben az esetben a szerződést módosítani, és ha igen, akkor milyen hivatkozással?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
771. kérdés Eljárás környezetbarát termék beszerezhetősége érdekében
Megyei központi közhatalmi tevékenységet végző hivatal vagyunk, környezetbarát papírból készült borítékot használunk, de ez nincs bent a közbeszerzésben. Az árfekvése kedvezőbb (olcsóbb), mint a nem környezetbarát terméké. Mi a teendőnk és a helyes eljárási mód?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
772. kérdés "Internetes" és papír alapú Közbeszerzési Értesítő eltérése
Előfordulhat-e eltérés az interneten található, illetve a papírra nyomott Közbeszerzési Értesítő tartalma között? Ha igen, melyik az irányadó? Mekkora az időbeli csúszás a kettő között?
773. kérdés Alaki hibák rendezése közbeszerzési eljárásban
Hogyan "hiánypótolható" az a hiba, ha az ajánlatot nem az ajánlatkérő által meghatározott sorrendben állítja össze az ajánlattevő? Vagy ha a csomagoláson nem a kért felirat található? (Csomagolja be újra?) Érvényteleníthető az ajánlat ezekben az esetekben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
774. kérdés Szerződés megköthetősége ajánlattevői mulasztás esetén
Mi a jogi helyzet abban az esetben, ha az eljárást kezdeményező ajánlattevő nem tesz eleget a Kbt. 323. §-ának (5) bekezdésben foglalt kötelezettségének, és ezáltal az ajánlatkérő csak a Döntőbizottságtól értesül (napokkal később) a jogorvoslati eljárás megindításáról? (Különösen fontos ez akkor, amikor az eredményhirdetés után a szerződéskötés a nyolcadik napon megtörténik.)
775. kérdés Szerződéskötés megtagadása
Egyszerű - árubeszerzésre irányuló - közbeszerzési eljárásban lehetőség volt részajánlat tételére. Társaságunk a teljes termékkörre nyújtotta be ajánlatát, azonban csak bizonyos csoportok vonatkozásában nyilvánította nyertesnek az ajánlattevő. Megtagadhatjuk-e a szerződés megkötését erre hivatkozással?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
776. kérdés Eljárásrendek a közbeszerzési törvényben
A Kbt. V. fejezete szerinti kitételben a VII. fejezet szerintiek kivételt jelentenek-e? Ha nem, hol van ez szabályozva?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
777. kérdés Ajánlatkérők mozgástere a közbeszerzésben
Az ajánlatkérő meghatározhat-e konkrét alvállalkozót a nyertes fővállalkozó mellé értékhatár nélkül?
778. kérdés Igazolások alakiságának ajánlatkérő általi meghatározása
Az igazolásoknak eredetinek vagy közjegyző által hitelesítettnek kell-e lenniük, vagy csak akkor, ha erre az ajánlatkérő konkrét utalást tesz (például felelős műszaki vezetői igazolás, referencialevél, mérleg stb.)?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
779. kérdés Cégkivonat érvényessége
Az ajánlatkérő a felhívásban nem írta elő, hogy az általa becsatolni kért cégkivonatok milyen "frissek" legyenek. A gyakorlatban ilyenkor mi az elfogadott?
Kapcsolódó tárgyszavak:
780. kérdés Eljárás rendeletmódosítás után
A Magyar Közlöny idei 7. számában jelent meg a Kormány 10/2005. (I. 19.) Korm. rendelete a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerzőszervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról. A módosítás 4. §-a kiegészíti az eredeti rendelet 7. §-át azzal, hogy "Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti szervezet a kiemelt termékek közbeszerzését a Kbt. szabályaival összhangban saját hatáskörben is megvalósíthatja, ha..." "d) a keretszerződésben meghatározott és az egyéb (például azonos szolgáltatási) feltételek tekintetében is mindenben megfelelő kiemelt terméket a keretszerződés szerinti árnál alacsonyabb áron tud beszerezni". Mivel a rendelet I. számú mellékletében, az országosan kiemelt termékek jegyzékében szereplő termékek közül helyben több termékre - például irodai papíráruk stb. - kaptunk pályázat meghirdetése nélkül jelentősen olcsóbb ajánlatot, felmerült ezen cikkekre vonatkozóan a módosított rendelet 7. §-ának d) pontja szerint helyi pályáztatás lebonyolítása. Kérem ezért állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy a hivatkozott kormányrendelet szellemében milyen feltételek fennállása esetén valósítható meg az országosan kiemelt termékekre vonatkozó helyi beszerzés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
781. kérdés "Alvállalkozói arány" meghatározása
A fővállalkozó sok esetben biztosítja az építőanyagot, ezért az alvállalkozóval csak a munkára (díjra) köt szerződést. Ekkor hogyan számítandó az alvállalkozói százalék?
Kapcsolódó tárgyszavak:
782. kérdés Együttes adóigazolás
Hallottuk, hogy közbeszerzési eljárásban lehetőség van együttes igazolás benyújtására. Mit jelent ez, és kedvezőbb-e, ha ezt igényeljük?
Kapcsolódó tárgyszavak:
783. kérdés Ügyvéd mint békéltető a közbeszerzési eljárásokban
Ügyvéd elláthat-e közbeszerzési ügyben békéltetői tevékenységet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
784. kérdés Felülvizsgálati lehetőség közbeszerzési ügyben hozott végzés ellen
Jogorvoslati kérelemmel éltünk a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, és mivel határozatával nem értettünk egyet, az ügyet a bíróságon folytattuk. A bíróság ügyünket végzéssel, számunkra kedvezőtlenül - bírálta el. Van-e lehetőségünk további felülvizsgálatra?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére