82. Közbeszerzési Levelek / 2008. július 21.

TARTALOM

1652. kérdés "Termékcsere" tárgyalásos eljárásban
Lehet-e az eljárásban egy másik terméket javasolni, ha a tárgyalás során kiderül, hogy a másik jobb?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1653. kérdés Keretösszeg mint üzleti titok
A kiírásban nem szerepelt a közbeszerzési pályázat keretösszege. Az ajánlatkérő indoklása szerint azért nem, mert az üzleti titok és a tényleges keretösszeget majd a nyertes ajánlattevő árajánlata alapján írják be a szerződésbe. Ez így törvényes?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1654. kérdés Áfameghatározás a dokumentáció árában
A Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetményben a dokumentáció árának meghatározásakor külön ki kell-e emelni az áfát, illetve meg kell-e határozni azt, hogy a dokumentáció értéke nettó vagy bruttó ár?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1655. kérdés Korábbi negatív mérleg szerinti eredmény mint kizáró ok
Kizáró ok-e az - és ha igen, a Kbt. mely szakasza alapján -, ha az ajánlattétel évét megelőző második évben az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye negatív volt? Jogszerű-e ennek a kitételnek a szerepeltetése a kiírásban?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1656. kérdés Kiegészítő tájékoztatás a dokumentáció beszerzési idejének függvényében
Ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás megadása - kiküldési ideje - után vásárolja meg a dokumentációt, mikor kapja meg a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ának rendelkezésére figyelemmel? Illetve: ebben az esetben is meg kell adni részére a más ajánlattevő kérdésére a dokumentáció megvásárlása előtt megadott információt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1657. kérdés Kiegészítő tájékoztatások nyilvántartása
Kell-e és milyen sorrendben számozni a kiegészítő tájékoztatást, illetve kell-e arról az ajánlatkérőknek valamifajta nyilvántartást vezetniük? (Esetleg külön-külön vagy összesítve?)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1658. kérdés Közbeszerzéshez kapcsolódó adójogszabály hatálybalépése
Az adózással kapcsolatban mikor lép hatályba az a rendelkezés, ami az ajánlattevőket kötelezi arra, hogy folyamatosan igazolják, nincs adótartozásuk?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1659. kérdés Elkésett ajánlatmódosítás "kezelése"
Az ajánlatok módosítása során mit kell tennem a későn érkezett módosítással?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1660. kérdés Jogorvoslat másik ajánlattevővel szemben
Indíthat-e jogorvoslati eljárást ajánlattevő a másik ajánlattevő ellen?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1661. kérdés Kiegészítő tájékoztatás "besorolása"
Az ajánlati felhíváshoz adott útmutatóban olvastuk, hogy a kiegészítő tájékoztatás az adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának részévé válik. Hol szabályozza ezt a Kbt.? Az ajánlattevőnek azt csatolnia kell az ajánlatában, vagy csak meg kell őriznie? Ha csatolni kell, milyen jogszabályi előírás alapján, illetve mi ennek a kötelezettségnek az indoka?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1662. kérdés Cégkivonat kiegészítése
Társaságunk, mint ajánlattevő, nyílt eljárás keretében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának közjegyző által kiadott és hitelesített cégkivonatot nyújtott be igazolásként. Az ajánlatkérő a következő hiánypótlást rendelte el: A Kbt. 60. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kizáró ok vonatkozásában kérünk cégbírósági kivonatot, amely tartalmazza, hogy "nincs cégbíróság által indított eljárás folyamatban". Az ajánlatkérőtől kért tájékoztatás szerint beadott igazolásunk elfogadható lenne az általa kért mondattal kiegészítve. Érvelésünket - miszerint az igazolások tartalma szabályozott, arról a kérelmező nem dönthet, tehát amennyiben a Kbt. megengedi az adott igazolási módot, akkor annak kötött formaiságát és tartalmát ajánlatkérő nem kérdőjelezheti meg - nem fogadta el. Véleménye szerint a cégbíróságtól beszerzett, a kért mondatot tartalmazó "plusz" igazolással az ellentmondás feloldható. A mi véleményünk viszont az, hogy így az ajánlatkérő különbséget tesz az egyes igazolások elfogadhatósága vonatkozásában. Kérjük szíves állásfoglalásukat, hogy jogszerű-e az ismertetett eljárás!
Kapcsolódó tárgyszavak:
1663. kérdés Szerződéstervezet készítése ajánlattevő által
Az utóbbi időben több olyan közbeszerzési pályázaton vettünk részt, ahol az ajánlatkérő előírta, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét az ajánlattevő készítse el ajánlata mellékleteként. Kérdésünk az, hogy milyen jogszabályi alapon várhatja el ezt az ajánlatkérő? Honnan tudhatja az ajánlattevő a szerződés ajánlatkérő által igényelt paramétereit? A kérdéssel kapcsolatos további problémánk, hogy az ajánlatkérő kizárhatja-e azt az ajánlattevőt az eljárásban, akinek - amelynek - szerződéstervezete az ajánlatkérő szerint nem felel meg az általa elvárt feltételeknek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1664. kérdés Ajánlat oldalszámozása
Az ajánlat üres, illetve információt nem tartalmazó oldalát is számozni kell? Mely jogszabály rendelkezik erről? Ha nem számoztuk, és az ajánlatkérő teljes körű hiánypótlást biztosított, ez a hiány annak keretében még pótolható, vagy emiatt esetleg érvénytelen lesz az ajánlat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1665. kérdés Együttes megfelelés igazolása közös ajánlattételnél
Kérdésünk az alkalmassági feltételeknek való együttes megfelelés igazolására vonatkozik. Minden ajánlattevőnek be kell-e csatolnia az arra az ajánlattevőre vonatkozó igazolást, aki (amely) megfelel a kérdéses alkalmassági követelményeknek, vagy csak a "megfelelő" ajánlattevőnek? (Közös ajánlattételről van szó.)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1666. kérdés Ajánlatkészítés költségeinek viselése, átháríthatósága
Az ajánlat elkészítésének költsége áthárítható-e az ajánlatkérőre, azaz az beszámítható-e a megkötendő szerződés szerinti árba - nyertesség esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1667. kérdés Együttműködési megállapodás csatolásának kötelezettsége közös ajánlattétel esetén
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő kötelezheti-e az ajánlattevőt arra, hogy az együttesen ajánlatot tevők csatolják az együttműködésüket tartalmazó megállapodást akkor, ha egyébként nem követeli meg a közös nyertesektől gazdasági társaság létrehozását? Tartalmaz-e erre előírást a Kbt.?
1668. kérdés Hiánypótlás lejárt iratokra
Elrendelhető hiánypótlás a lejárt iratokra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1669. kérdés Csomagolásra vonatkozó kritérium nem, illetve nem megfelelő teljesítése
Az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározta az ajánlat csomagolására vonatkozó kritériumokat. Kérdésük, hogy érvénytelen lesz-e az ajánlat, ha az ajánlattevő e jellemzőknek nem vagy nem megfelelően tesz eleget?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére