37. Közbeszerzési Levelek / 2005. december 5.

TARTALOM

841. kérdés Iratmegőrzés időtartama közbeszerzési eljárásokban
A Kbt. 7. §-ának (2) bekezdése szerint a közbeszerzés előkészítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot 5 évig meg kell őrizni. Ha a pályázatot 1 eredeti és 3 másolati példányban kellett beadni, akkor a másolatokat is meg kell 5 évig őrizni?
842. kérdés Közbeszerzési eljárás mellőzhetősége
A Közbeszerzési Levelek 786. számú kérdésére adott válaszra reflektálva kérdésünk az, hogy amennyiben nem az önkormányzati fenntartású kórház tulajdonában van a kft., hanem a fenntartó önkormányzat 100 százalékos tulajdona, akkor a jogügyletben érintett szereplők esetében (kórház - önkormányzati tulajdonú kft.) a sajátos jogi helyzetre tekintettel (ugyanaz a tulajdonos) mellőzhető-e a közbeszerzési eljárás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
843. kérdés Munkaügyi Felügyelőség és a Bányászati Hivatal igazolásainak érvényessége
Meddig érvényesek a Munkaügyi Felügyelőség és a Bányászati Hivatal igazolásai? (Erre a törvény, illetve a módosítása nem tér ki.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
844. kérdés Értékhatárok emelkedése
Ugye nem emelik meg az egyszerű közbeszerzés értékhatárait, mert akkor közbeszerzés nélkül "suba alatt elmennek" azok a munkák is, amelyeket a kis- és középvállalkozások idáig legalább "egyenesben" meg tudtak nyerni? (Javasoljuk kiterjeszteni az értékhatár felét el nem érő esetekre is a kötelező, Közbeszerzési Értesítőben való meghirdetést, ezzel is tovább erősíteni a nyilvánosságot és az igazi piaci viszonyok kialakulásának lehetőségét.)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
845. kérdés Saját cég bevonása tanácsadóként saját eljárásba
Társaság mint cég jegyeztette be magát hivatalos közbeszerzési tanácsadóként (van olyan alkalmazottja, aki megfelel a feltételeknek). Van lehetősége bevonni saját céget közbeszerzési tanácsadóként a saját közbeszerzési eljárásaiba?
Kapcsolódó tárgyszavak:
846. kérdés Felelősség az eljárás dokumentálásáért, a dokumentáció megőrzéséért közös tender esetében
Ki a felelős az eljárás dokumentálásáért, valamint a dokumentáció megőrzéséért abban az esetben, ha több (például 10-15) ajánlatkérő közös tenderét egy megbízott szervezet vagy személy bonyolítja le? Mi az elfogadható gyakorlat ebben a kérdésben?
847. kérdés Eltérő igazolási módok egy közbeszerzési eljáráson belül
Az ajánlatkérő a dokumentációban és ajánlati felhívásban eredeti vagy közjegyző által hitelesített beszámolót kért. A hiánypótlásban az egyik ajánlattevő cégtől csak másolat benyújtását kérte. Ez elfogadható-e vagy sem? Ugyanebben az eljárásban egy másik cégtől hiánypótlásként bekérte a pénzintézeti nyilatkozatot, mivel azt nem megfelelő tartalommal nyújtották be. Ez nem kizáró ok?
Kapcsolódó tárgyszavak:
848. kérdés Értékhatárok változása a közszolgáltatók tekintetében, nemzeti rezsimben
A közszolgáltatók esetében a nemzeti rezsimben az értékhatárokat - tudomásunk szerint - nem emelik. Mi ennek az indoka?
849. kérdés Közbeszerzési tanácsadók alkalmazása kötelezettségének megszűnése
Olvastam, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadók alkalmazásával kapcsolatosan a kötelezettség megszűnik, igaz-e ez?
850. kérdés Igazolások benyújtása a szerződés megkötését követően
Mit kell tennie az ajánlatkérőnek abban az esetben, ha az ajánlattevő - rendkívüli sürgősség esetében - nem tudja a kötelező kizáró okra vonatkozó igazolását [Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése] benyújtani a szerződéskötést követő 30. nap elteltével?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
851. kérdés Előzetes összesített tájékoztató határidőn túli megjelentetése
Ha nem jelent meg előzetes összesített tájékoztató, és nem állnak fenn a rendkívüli sürgősség indokai, mi a teendő? Megjelentet-e előzetes tájékoztatót októberben is az Értesítő?
852. kérdés Platformfüggetlenség a közbeszerzési eljárásokban
Hogyan érhető el a platformfüggetlenség a közbeszerzési eljárásokban, illetve a gyakorlatban hogyan biztosítják azt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
853. kérdés Alapajánlat kötelező beadása alternatív ajánlattétel esetén
Következik-e a Kbt.-ből, hogy alternatív ajánlat megengedése esetén kötelező alapajánlatot is beadni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
854. kérdés Az "egyéb módon nem megfelelőség" értelmezésének pontosítása
Egyértelműsítik-e a módosítással a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontjában szereplő "egyéb módon nem felel meg..." megfoghatatlan, illetve bármire ráfogható értelmezésű szövegrészt, amely jelentős "egyéni értelmezésű" kizáró ok a pályázatok elbírálásában, és a visszaélések melegágyát kínálja fel? Egyébként a gyakorlatban mit értünk a fenti szóhasználaton?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
855. kérdés Ár-, illetve díjcsökkentés következtében irreálisan alacsony ár miatti kizárás jogszerűsége
Könyvvizsgálói szolgáltatás közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzésekor az egyik könyvvizsgáló 1,6 millió forintos ajánlatot tett. Ezzel ő volt a harmadik legalkalmasabb pályázó. A bírálati szempont a legalacsonyabb ár volt. A legjobb ajánlat 780 ezer forint volt. A tárgyalás során az 1,6 millió forintot ajánló 600 ezer forintos ajánlatot tett. Írásban kértük az irreálisan alacsony ár magyarázatát - amelyben egyébként számszaki hibát vétett, ezért kizártuk. Megtámadhatná az eljárást? Nem volt módunk egy ilyen árcsökkenés esetén irreálisan alacsonynak minősíteni az árat? A szolgáltatás díja ilyen drasztikus mértékű csökkentésének indoka egyébként az volt, hogy vonzódik a művészetekhez, ezért mindenáron közalapítványunkat akarja ellenőrizni. Ez objektív?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
856. kérdés Értékelési szempont és minimális követelmény kapcsolata
Értékelési szempont és minimális követelmény alkalmazása. Vita tárgya volt, hogy lehet-e együtt alkalmazni ezt a két elemet. Egy adott szempont lehet minimumfeltétel (ha nem teljesül, akkor kizárást von maga után), és azon túl értékelési szempont (súlyozott), ha e szint felett vállal. Mi a hivatalos álláspont?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
857. kérdés Összességében legelőnyösebb ajánlat tervpályázati eljárásban
Az ajánlati ár megbontásának magyarázata nálunk: egy tervpályázati eljárás lebonyolítása után kötelező a nyertes pályázóval szerződést kötni, ugyanakkor vele hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kell lefolytatni, és az összességében legelőnyösebb ajánlatot kell értékelni. Ebben az esetben mi lehetne az összességében legelőnyösebb ajánlat, ha csak egy ajánlattevő lehet?
858. kérdés Egyszerű eljárásban alkalmazandó szabályok értelmezése
Ha az egyszerű eljárásnál a "megfelelően alkalmazandó szabályokat" úgy értelmezzük, hogy egyéb Kbt.-szabályok nem is alkalmazhatók (például ajánlati biztosíték), akkor például a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat sem lehet kérni (vagy igazolásokat stb.)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
859. kérdés Pótmunka elszámolásának lehetősége hiányos tervdokumentáció esetén
Ha az ajánlatadás időszakában nem áll rendelkezésre megfelelő szintű tervdokumentáció, de az ajánlatkérő ragaszkodik a komplett teljes ár megadásához, teljességi nyilatkozat aláírásához, jogában áll-e az ajánlatkérőnek benyújtani igényét pótmunka-elszámolásra, ha csak később, a kivitelezés idején bocsát az ajánlatkérő rendelkezésre megfelelő szintű kiviteli tervdokumentációt, és abban olyan munkák is szerepelnek, amelyek az ajánlati tervben nem voltak megállapíthatóak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
860. kérdés Centralizált árubeszerzés megvalósítási módja
Közszolgáltató ajánlatkérőnek 51 százalékban külföldi tulajdonosa van. A tulajdonos centralizálni szándékozik egy beszerzést (árubeszerzés). Még nem eldöntött, hogy milyen formában: önálló társaság, holding stb. A közszolgáltató ajánlatkérőnek 50 millió forint feletti árubeszerzés esetén a Kbt.-t alkalmaznia kell (nemzeti rezsim). Kérdéseink: 1. A tulajdonos szándéka milyen viszonyban áll a Kbt.-vel? Megvalósíthatja-e a Kbt. megsértése nélkül a kérdés szerinti szándékát?
861. kérdés 2007. évre vonatkozó beszerzések megindíthatósága
A Kbt. 181. §-ának (1) bekezdése szerint a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű összes áru- és szolgáltatásbeszerzésekről - ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja a 450 000 eurót - minden év április 15. napjáig időszakos előzetes tájékoztatót köteles készíteni az elkövetkezendő, legfeljebb 12 hónapra az ajánlatkérő. Indítható-e például most új, 2007. évi szolgáltatásra előzetes tájékoztatás, majd keretmegállapodásos eljárás, vagy meg kell várni 2006. január elsejét? (Indokolt lenne most belevágni, hisz négy lépcsőben jutunk majd el a 2007. január 1-jétől teljesítendő szolgáltatási szerződésig, és ez 9-10 hónapot igényel még akkor is, ha minden a terv szerint alakul.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
862. kérdés Az ár aránya a részszempontok meghatározása között
Van-e a Döntőbizottságnak állásfoglalása azzal kapcsolatban, hogy az összességében legelőnyösebb elbírálásnál a részszempontok közt az ár milyen arányban szerepelhet - például 50 százalék, illetve mi a kialakult gyakorlat ebben a kérdésben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére