121. Közbeszerzési Levelek / 2010. november 2.

TARTALOM

2497. kérdés Szerződéskötés elmaradása
Megnyertünk egy közbeszerzési eljárást szolgáltatásbeszerzés tárgyban, de a szerződéskötés az ajánlatkérő miatt nem valósult még meg. A szerződéskötés azért nem jött létre személyesen, mert az illetékes arra hivatkozott, hogy nem ér rá. Abban maradtunk, hogy e-mailben elküldjük a szerződést, és ők miután aláírták, visszaküldik a részünkre. Azóta telefonon alig lehet őket elérni, a kapcsolattartó megbetegedett, és nincs helyettese. Van olyan szabály, hogy hány napon belül kell szerződést kötni, és ha az elmarad, akkor annak mi a következménye?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2498. kérdés Alvállalkozó bejelentése ajánlattételi szakaszban
Kétszakaszos eljárásban a részvételi szakban nem jelentettem be, hogy alvállalkozót veszek igénybe, de ez szükségessé vált. Az ajánlattételi szakaszban bejelenthetem?
2499. kérdés Dokumentáció megvásárlása konzorciumi partner visszalépése esetére
Konzorciumi partnerünk azt kérte, vegyük meg a dokumentációt, mert elképzelhető, hogy mégsem tud pályázni. Erre biztosan szükség van?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2500. kérdés Megfelelő hivatkozási szám kiírás kiegészítése esetén
A TED-en megjelent egy kiírás egy adott hivatkozási számmal, de később készült hozzá egy kiegészítés, ami a műszaki és szakmai alkalmasság változása miatt volt szükséges. Ennek a kiegészítésnek is van egy TED-száma, ami eltér magának az ajánlati felhívásnak a számától. Amikor mi kiegészítő tájékoztatást kértünk az ajánlatkérőtől, még az eredeti (tehát az ajánlati felhívás) számára hivatkoztunk. Ez jelenthet-e problémát abból a szempontból, hogy az ajánlatkérő esetleg nem válaszol a kérdéseinkre? És ezek után melyik számra érdemes inkább hivatkozni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2501. kérdés Hamis nyilatkozattétel következménye
Mi a jogkövetkezménye a hamisnyilatkozat-tételnek? Az ajánlatkérőnek milyen és milyen irányban fennálló kötelezettsége van arra az esetre, ha az eljárásban valamely ajánlattevő hamis nyilatkozatot tett?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2502. kérdés Hamis adatszolgáltatás meghatározása a dokumentációban
A dokumentációban milyen mértékben kell kitérni a hamis adatszolgáltatás meghatározására, illetve jogkövetkezményeire? A legutóbbi törvénymódosítás érintette ennek szabályozását?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2503. kérdés Egyéni vállalkozó és az általa tulajdonolt cég mint közös ajánlattevők
Egyéni vállalkozó vagyok. Tehetek-e közös ajánlatot olyan ajánlattevővel, amely egy olyan gazdasági társaság, amelyben én 70 százalékos részesedéssel rendelkezem?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2504. kérdés Ajánlat javítása összefűzés után
Az ajánlatba az összefűzés után javítanunk kellett. Az újrakötésre már nem volt idő. Ezt hogyan lehet szabályosan megtenni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2505. kérdés Magyar nyelvű fordítás eltérése idegen nyelvű okirattól
Ha az idegen nyelvű okirat magyar nyelvű fordítása az idegen nyelvű okirat tartalmától eltér, melyik tartalom az elfogadható, illetve mi ennek a jogkövetkezménye az ajánlat elbírálása vonatkozásában?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2506. kérdés Ajánlati dokumentációt átvevő személyazonosságának igazolása
Az ajánlati dokumentációt az ajánlattevő nevében bárki megvásárolhatja, vagy igazolnia kell, hogy például az ajánlattevő alkalmazottja? És ha igen, meghatalmazással vagy milyen módon?
2507. kérdés Keretmegállapodás kötésének indoka a gyakorlatban
A gyakorlatban mikor kötnek az ajánlatkérők több ajánlattevővel keretmegállapodást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2508. kérdés Új ajánlatkérés tárgyalásos eljárás második fordulójában
Tárgyalásos eljárásban veszünk részt. Az ajánlatkérő a második fordulóra csökkentette a példányszámot, és új ajánlatot kért annak megfelelően. Ez jogszerű?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2509. kérdés Ajánlattétel mellőzése tárgyalásos eljárás második fordulójában
Tárgyalásos eljárásban ketten maradtunk. Mi történik, ha a második fordulóban nem teszek ajánlatot?
2510. kérdés Jegyzőkönyvátadás jogszerűsége tárgyalásos eljárásban
Tárgyalásos eljárásban a második fordulóban adták oda az első forduló tárgyalási jegyzőkönyvét. A második forduló az első után 6 nappal volt a hétvége miatt. Megfelel-e ez az eljárás a közbeszerzési törvénynek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2511. kérdés Szerződésszegés megállapítása közigazgatási határozatban
A gyakorlatban mikor állapítja meg közigazgatási határozat a szerződésszegést? (A kérdés a kizáró okkal összefüggő.)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2512. kérdés Megbízott szakemberek minősítése
A Kbt. 2010. szeptember 15-i hatályú módosítását követően a 4. § 2. a) pont alapján nem minősülnek alvállalkozónak azon szerződés teljesítésébe bevonni kívánt személyek, akik az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban állnak. Ezt figyelembe véve nem kell tehát alvállalkozónak tekinteni azokat a bemutatásra kerülő szakembereket, akiket az ajánlattevő például az adott eljárásra vonatkozó megbízási szerződés alapján kíván bevonni a szerződés teljesítésébe?
2513. kérdés Visszavonást követő kiírásra alkalmazandó Kbt.-szabályok
Ha a kiírást az ajánlatkérő visszavonja, és az szeptember 15-e előtt jelent meg, majd ezt követően újra (ismételten) kiírja a beszerzést, a Kbt. mely rendelkezéseit kell alkalmazni: a szeptember 15-e előttit vagy az az utánit?
2514. kérdés Előzetes vitarendezés szabályainak változása
Az új szabályok értelmében az előzetes vitarendezés előfeltétele a jogorvoslati kérelem benyújtásának? Az előzetes vitarendezési eljárás ingyenes?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2515. kérdés Közreműködés arányának megjelöltetése
Az ajánlatkérő előírta, hogy jelöljük meg közös ajánlattétel esetén a közreműködés arányát. Ez az igény jogszerű?
2516. kérdés Kiírásban nem szereplő nyilatkozat előírása a dokumentációban
A dokumentációban előírható-e olyan igazolás vagy nyilatkozat (aláírási címpéldány, szakmai ajánlat, részletes árajánlat stb.) kérése, amelyre a felhívás egyáltalán nem hivatkozik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2517. kérdés Bírálati szempont építési beruházásnál
Az új törvényben eltörölték az építési beruházásokra vonatkozó külön előírásokat, így a bírálati szempontra vonatkozókat is. Lehet-e bírálati szempont építési beruházás esetében csak a vállalási ár, ha a szerződésben már előre kikötöttük a garancia idejét, kötbért stb.?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2518. kérdés Számlázási szabályok alvállalkozó igénybevétele esetén
Ha alvállalkozóval teljesítek, hogyan alakul a számlázás az új szabályok szerint?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2519. kérdés Adatkérés cégeljárás folyamatban léte alatt
Miért kell a változásbejegyzési kérelmet csatolni, ha a cégkivonatból egyértelmű, hogy a cég melyik adata változik? Kérheti-e az ajánlatkérő a változás alapjául szolgáló iratokat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2520. kérdés Közbeszerzési kötelezettség uniós forrás elnyerése esetén
Ha egy cég uniós forrást nyert el nemzeti eljárásrendben, a projekt értékének 75 százalékát meghaladó mértékű pénzösszegnél lesz a vállalkozás beszerzése közbeszerzésköteles, vagy az elnyert pénzt nézem, például 52 M Ft-ot, és arra írok ki közbeszerzést?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2521. kérdés Iratcsatolás változást nem tartalmazó cégkivonathoz, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás mellett
Amikor kiváltottuk a cégkivonatot, még nem nyújtottunk be változásbejegyzési kérelmet. A pályázat beadásának időpontjában már látszik a cégkivonaton, hogy változásbejegyzés van folyamatban, de még a "tiszta" cégkivonatot adjuk be. Mellékelnünk kell a változásbejegyzés iratait is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2522. kérdés Átalakuló cég közbeszerzési eljárásban
Cégünk átalakulás alatt áll. Betéti társaságból korlátolt felelősségű társasággá alakulunk. Részt vehetünk-e ilyen cégállapottal közbeszerzési eljárásban?
2523. kérdés Becsült érték szennyvízközmű üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási koncesszió esetén
Szennyvízközmű üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási koncesszió esetén mi a becsült érték? Bele kell-e számítani az üzemeltető lakosságtól beszedett díjbevételt, vagy csak az üzemeltető által a tulajdonos önkormányzat részére fizetendő ellenszolgáltatás (koncessziós díj, bérleti díj vagy bármilyen egyéb jogcímen) a becsült érték alapja?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére